Oferta:

Usługi w zakresie księgowości osób fizycznych i prawnych:

prowadzenie ewidencji ryczałtowych,

prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,

prowadzenie ksiąg rachunkowych,

prowadzenie rejestrów VAT,

sporządzanie sprawozdań finansowych i deklaracji rocznych,

sporządzanie zestawień dla potrzeb GUS i banków,

Usługi w zakresie kadrowo-płacowym i rozliczeń z ZUS:

sporządzanie listy płac i kartotek wynagrodzeń,

sporządzanie umów o pracę, umów-zleceń i o dzieło,

sporządzanie świadectw pracy i innych dokumentów,

sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych ZUS,

sporządzanie deklaracji i rozliczanie składek ZUS,

prowadzenie akt pracowniczych.